دستگاه مونو وایر

Mono Wire

مونو وایر یکتاصنعت

مونو وایر یکتاصنعت جهت صاف بر کردن کوپ های نامنظم برای سنگهای ماربل و گرانیت طراحی و ساخته شده است.

مونو وایر تولید شده در یکتاصنعت
مونو وایر یکتاصنعت

مزایای دستگاه

این دستگاه دارای مزایای بیشماری است. برخی از مزیت های آن شامل موارد ذیل است:

مشخصات فنی منو وایر

AMOUNTHSUNITمشخصات فنی
7/3-9mmقطر سیم الماسه
18/500-19/500mmطول سیم الماسه
240-10/000mm/Hسرعت برش سیم الماسه
18/5Kwقدرت الکتروموتور اصلی
3400.2100.2150mmحداکثر ابعاد کوپ
9000.3500.5300mmابعاد دستگاه
2100.2600mmابعاد میز گردان
9500 Kgوزن دستگاه